RADIALSYSTEM V, Holzmarktstr. 33, 10243 Berlin - Friedrichshain (2011)